Szkoła Podstawowa w Pniewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Szkoły Podstawowej im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie

§ 1
Szkoła Podstawowa im Rodziny Jabłońskich w Pniewie jest placówką publiczną pro-wadzoną przez Urząd Gminy w Łomży.
§ 2
Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu, którego ramowy układ określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 roku wraz z późniejszymi zmianami (15.03.2002 i 27.07.2002)oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ra-mowych statutów publicznych szkół oraz innych rozporządzeń wykonawczych
§ 3
Czas trwania kształcenia w szkole wynosi 6 lat i obejmuje klasy 1-6 według progra-mów i planów nauczania zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 4
1. Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych państwa.
Nauka w szkole jest bezpłatna.
2. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn,
dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych.

CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1. wyposaża uczniów w wiedzę o problemach społecznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, nauce, technice, umożliwiającą kontynuację dalszej nauki ogólnej lub zawodowej
2. wyrabia umiejętności rozsądnego wykorzystania wiedzy, zainteresowań i uzdol-nień w celu dokonania właściwego wyboru dalszego kształcenia lub zawodu
3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad okre-ślonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły
4. sprawuje opiekę nad uczniami i przygotowuje do życia w społeczeństwie, rodzi-nie, szkole i najbliższym środowisku, umożliwia nabywanie umiejętności toleran-cji wobec innych ludzi i ich przekonań
5. włącza uczniów do działań służących ochronie środowiska, uświadamia zadania człowieka w tym zakresie
6. przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wraż-liwość na piękno, dbałość o czystość języka polskiego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych
7. kształtuje pozytywny stosunek do otoczenia, poszanowanie własnego warsztatu pracy, przedmiotów należących do innych osób, poczucia odpowiedzialności za wygląd pomieszczeń szkolnych, podejmowania działań na rzecz szkoły i innych
dzieci
7. dąży do integracji całej społeczności szkolnej, nauczycieli, rodziców i uczniów.
§ 6
Powyższe cele i zadania szkoły są realizowane poprzez:
1. pełną realizację programów nauczania poszczególnych przedmiotów w kl. IV - VI oraz treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, plastycznej, tech-nicznej, muzycznej i ruchowo - sportowej w kl. I - III zatwierdzonych przez Mini-stra Edukacji Narodowej
2. organizowanie dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych
3. umożliwienie realizowania uczniom indywidualnego programu lub toku nauki
4. umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości religijnej
Szczegółowe zasady dotyczące sposobu i trybu organizowania indywidualnego na-uczania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29.01.2003 r.
§ 7
Szkoła spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowi-skowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
1. zapewnia bezpieczeństwo ucznia na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązko-wych i pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego
2. w przerwach między zajęciami nad bezpieczeństwem dzieci czuwają nauczyciele dyżurni. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa dyrektor szkoły
3. za bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych odpowiadają opiekunowie według następujących zasad:
a. wycieczki piesze na terenie miejscowości – l opiekun na 20 osób
b. wycieczki na terenie miasta z wykorzystaniem komunikacji miejskiej – l opie-kun na grupę do 15 osób
c. wycieczki autokarowe i wycieczki kwalifikowane – l opiekun na grupę 12 osób.
§ 8
Szkoła sprawuje opiekę nad niektórymi uczniami a zwłaszcza:
1. organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów niezdolnych do nauki w warun-kach szkolnych na podstawie oświadczenia lekarskiego
2. organizuje pomoc materialną w porozumieniu z Zarządem Ekonomicznym Szkół i Opieką Społeczną w formie dożywiania i okresowych zapomóg pieniężnych dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
§ 9
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jed-nemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania szczególnie w klasach 1-3 i 4-6.
3. Rada klasowa rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę wychowaw-cy klasy lub nauczyciela przedmiotu, podając motywacje
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania prośby.

ORGANY SZKOŁY
§ 10
Organami szkoły są:
1.dyrektor szkoły
2.rada pedagogiczna
3.rada rodziców
4.samorząd uczniowski
§ 11
Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialno-ści sprawuje nadzór i podnosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno- wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły, w szczególno-ści:
1. racjonalne planowanie i organizowanie pracy zgodnie z potrzebami uczniów i śro-dowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu porządku i dyscypli-ny.
2. poziom i wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
3. sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
4. realizację uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
5. tworzenie właściwej atmosfery pracy, opartej na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku.
6. zaspokajanie zdrowotnych i kulturalnych potrzeb uczniów oraz organizowanie im czasu wolnego w ramach programowej działalności szkoły
7. zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom należytych warun-ków higienicznych, bezpieczeństwa i opieki na terenie szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
8. prowadzenie dokumentacji administracji
§ 12
1. Dyrektor szkoły jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, wychowawcą i opiekunem uczniów, kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, uczestniczy w pracach rady rodziców oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz
2. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:
a. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły
b. przyznawania nagród dyrektora szkoły nauczycielom oraz nagród i premii in-nym pracownikom szkoły
c. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników
3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych obowiązków współpracuje z radą peda-gogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim, związkami zawodowymi.
4. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
§ 13
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z nauczaniem, działalnością statutową, wychowaniem i działalnością opiekuńczą
2. Organizacja pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regu-lamin pracy rady pedagogicznej
§ 14
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów
2. Rodzice uczniów uczestniczą w życiu szkoły w miarę swoich możliwości czaso-wych i finansowych, a w szczególności:
a. poprzez swoich delegatów w radzie opiniują program wychowawczy szkoły, organizację pracy oraz warunki życia szkolnego
b. uczestniczą w sprawach organizacyjnych życia szkolnego klasowego po-przez współorganizację wycieczek, biwaków, imprez szkolnych i klasowych
c. wspierają finansową działalność dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i gospodarczą.
§ 15
1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie
2. Organy samorządu uczniowskiego są reprezentantem uczniów wobec dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów
4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi oraz radzie rodzi-ców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczą-cych realizacji podstawowych praw ucznia:
a. prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i sta-wianymi wymaganiami
b. prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właści-wych proporcji między wysiłkiem szkolnym a zaspakajaniem potrzeb
c. prawa do wydawania gazetki szkolnej
d. prawa wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna
§ 16
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
2. Dyrektor szkoły na zebraniu rodziców przed rozpoczęciem zajęć w roku szkolnym przedstawia założenia planu edukacyjnego szkoły, organizację pracy, zagadnienia
administracyjno-gospodarcze
3. Wychowawcy klas IV - VI na zebraniach z rodzicami we wrześniu zapoznają ich z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi klasy, regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz z zarządzeniami porządkowymi
dotyczącymi uczniów
4. Wychowawcy klas I - III informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wy-nikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do udzielania rzetelnych informacji rodzicom na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce
6. Rodzice zobowiązani są do przybycia do szkoły na każdą prośbę nauczycieli, wy-chowawców lub dyrektora w sprawach dotyczących ich dziecka
§ 17
Szkoła organizuje stałe formy spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze:
a. przepływ informacji
b. zebrania klasowe 4 razy w roku
c. kontakty indywidualne
d. odwiedziny w domu rodzinnym w miarę potrzeb

ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 18
Dyrektor szkoły w oparciu o zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu okre-śla i podaje do wiadomości nauczycieli i rodziców oraz uczniów szczegółowy kalen-darz zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich
§ 19
Szczegółową organizację nauczania i wychowania w danym roku szkolnym określa projekt organizacyjny szkoły zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 30 maja
§ 20
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest odział złożony z uczniów, którzy
w jednym kursie nauki danego roku szkolnego uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego zgodnie z ramo-wym planem nauczania.
2. Klasy dzieli się na oddziały, których liczebność nie powinna w zasadzie przekraczać 30 uczniów
3. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny, na zlecenie organu samorządu lokalnego w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 21
l. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego projektu organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§ 22
l. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym w klasach IV–VI oraz zintegrowanym w klasach I–III.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900, przerwy trwają po 10 i 5 minut, za wyjąt-kiem tzw. długiej przerwy, która trwa 20 minut.
§ 23
1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa moż-na dokonać podziału oddziału na grupy
2. Szczegółowe zasady podziału na grupy są określone przez stosowne Rozporzą-dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
§ 24
1. Uczniowie, którzy ukończyli klasę V lub VI i co najmniej 15 lat, a nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie mogą być skierowani do klas przysposobienia zawodowego prowadzonych.
2. Decyzję o skierowaniu ucznia do klas, o których mowa powyżej podejmuje dyrek-tor na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sy-tuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarza oraz poradni
psychologiczno-pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opie-kunów dziecka.
§ 25
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy kształcenia nauczycieli na praktyki pedago-giczne na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły a za-kładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą
§ 26
l. Na terenie szkoły mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których celem statu-towym jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzanie i wzbogaca-nie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji, o których mowa powyżej wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzy-skaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej
§ 27
l. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna
2. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły
4. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki określają odrębne przepisy. Dz. U. Nr 7 MO i W z dn. 9.06.1992r. Żarz. MO i w z dn.30. 06.1992r.w sprawie norm zatrud-nienia nauczycieli bibliotekarzy.
§ 28
1. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, jego zabezpie-czenie i utrzymanie w należytym stanie a ponadto:
a. prowadzi zajęcia z zakresu ścieżki czytelniczo- medialnej
b. czuwa nad przestrzeganiem terminów prenumeraty czasopism dla nauczycieli
i czasopism dla uczniów, udostępnia je zainteresowanym
c. organizuje zajęcia propagujące czytelnictwo
d. dokonuje selekcji zbiorów
§ 29
1. Skontrum w bibliotece dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły nie rza-dziej niż co 5 lat i każdorazowo przy zmianie osoby personalnej biblioteki.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 30
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników określają przepisy opublikowane w: Dz. Urz. Z dn. 18.10.1994 r.; Dz. Urz. Nr 5 z dn. 15.01.1994 r.; rozporządzenie MEN z dn. 27.09.1994 r. zmieniające rozporządze-nie o zatrudnieniu z dn. 17.12.1993r.
§ 31
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej
pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
a. dbanie o zdrowie i życie uczniów
b. poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowa-nie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień
c. rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych I pozalek-cyjnych
d. prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągania w tym za-kresie jak najlepszych wyników
e. dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny
f. tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym
g. systematyczna współpraca i współdziałanie z domem rodzinnym
h. zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów
i. udzielanie pomocy uczniom w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych
j. doskonalenie swoich umiejętności metodycznych i dydaktycznych oraz wiedzy merytorycznej
k. systematyczne pełnienie dyżurów w/g ustalonego harmonogramu
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zada-niem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego od-działu oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb
§ 32
Nauczyciel ma prawo do:
1. Wyposażenia swojego stanowiska pracy umożliwiającego mu realizację programu nauczania
2. Zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej
3. Możliwości podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy poprzez:
a. korzystanie z różnych dostępnych form kształcenia w ramach posiadanych przez szkołę środków
b. prowadzenie działalności eksperymentalnej i innowacyjnej zgodnie z obowią-zującymi przepisami
4. Zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, jej kierownictwa oraz zgłaszania wniosków i opinii dotyczących pracy szkoły do organu prowadzącego szkołę
5. Wyjaśniania skierowanych przeciw niemu uwag wyłącznie w obecności składają-cego uwagi
6. Korzystania z funduszy socjalnych, mieszkaniowych i zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
§ 33
1. Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany
2. Nauczyciela wyróżnia się i nagradza za wzmożoną aktywność przejawiającą się w postaci wzorowego wykonywania obowiązków, przejawianie inicjatyw w pracy dydaktyczno wychowawczej, zaangażowanie w realizację zajęć pozalekcyjnych wybitne osiągnięcia wykraczające poza jego obowiązki dydaktyczno – wycho-wawcze
3. Nagroda może być przyznana w postaci:
a. ustnego podziękowania dyrektora na forum rady pedagogicznej
b. pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych nauczyciela
c. nagrody pieniężnej dyrektora szkoły
d. wystąpienia z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych
(MEN i S i KO)
e. nagrody jubileuszowej według odrębnych przepisów
4. Wnioski w sprawie odznaczeń, nagród, (z wyjątkiem, nagród dyrektora) i innych wyróżnień podlegają zaopiniowaniu przez rade pedagogiczną
§ 34
1. Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel - wychowawca, którego zadaniem jest:
a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie
b. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespo-le uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkol-nej
2. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:
a. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka
b. planuje i organizuje wspólnie z uczniami różne formy życia zespołowego oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych poruszanych w trakcie godzin wychowawczych
3. Współpracuje z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, z pielęgniarką szkolną i rodzicami w celu wczesnego wykrycia chorób i skutecznego ich zwalczania oraz
eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska
4. Inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, będącym w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizuje niezbędną pomoc w tym zakresie, prowadzi działalność zmierzającą do zorganizowania dożywiania uczniów na terenie szko-ły
5. Na bieżąco informuje rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły
6. Inspiruje i organizuje środowisko wychowawcze na rzecz szkoły w celu jak naj-pełniejszej integracji ze środowiskiem
7. Współorganizuje proces orientacji zawodowej
8. Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego
9. Wychowawca klasy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ze strony wyspecjalizowa-nych w tym zakresie placówek i instytucji naukowych i oświatowych ( WDN)
10. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku ucznia, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły

UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 35
1. Nauka w szkole jest obowiązkowa
2. Obwód szkoły stanowią wsie Pniewo, Rybno, Siemień
3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat
§ 36
1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziec-ko, które przed dniem l września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje dojrzałość psycho-logiczną do podjęcia nauki
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej
3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczona, nie dłużej niż na jeden rok
4. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasię-gnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i pisemnej zgody rodziców
5. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obo-wiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego
przeprowadzonego przez szkołę
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator Oświaty może zwolnić dziec-ko od spełniania obowiązku szkolnego, jeżeli ukończyło 15 lat.
§ 37
1. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, w szczególności:
a. kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzi-cami w jego realizacji
b. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku
2. Urząd Gminy prowadzący ewidencję ludności jest zobowiązany do przesyłania dyrektorowi szkoły informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci w wieku od 3 do 15 lat, podlegających obowiązkowi szkolnemu
§ 38
1. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępo-waniu egzekucyjnym w administracji
§ 39
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
a. dopełniania czynności związanych ze zgłaszaniem dziecka do szkoły
b. zapewnienia systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne
c. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych
§ 40
1. Miejscem pobierania nauki przez dzieci jest szkoła
2. Uczniem szkoły może być również dziecko spoza obwodu tej szkoły za zgodą dy-rektorów przekazującej i przejmującej placówki
3. W przypadku deficytów rozwojowych, choroby, konfliktów z prawem obowiązek szkolny może być realizowany w innych powołanych do tego celu placówkach
4. W szczególnych, lecz uzasadnionych przypadkach miejscem pobierania nauki może być dom rodzinny
5. Jeżeli dziecko pobiera naukę w domu rodzinnym nie nadzorowaną przez placówkę oświatowo - wychowawczą podstawą przyjęcia dc danej klasy jest egzamin klasy-fikacyjny
6. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły
7. Egzamin sprawdzający obowiązuje również uczniów powracających do szkoły z zagranicy. Jest on podstawą do umieszczenia uczniów w danej klasie
§ 41
1. Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem, wypełnia-nia przez dziecko obowiązku szkolnego. Odbywają się one w miesiącu maju każ-dego roku
2. Zakładana jest karta sześciolatka na podstawie rozmowy z dzieckiem i jego rodzi-cami lub prawnymi opiekunami
§ 42
1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest jeden rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją
2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie Roz-porządzenia MENiS z dnia 21.03.2001roku (wraz z późniejszymi zmianami: z 24.04.2002r. i 7.01.2003 r) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfiko-wania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
3. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria stopni w klasach IV - VI
a. stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacz-nie przekraczające program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodziel-nie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycz-nych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach spor-towych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim ( re-gionalnym ) albo krajowym.
b. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zasto-sować posiadaną wiedze do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sy-tuacjach
c. stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości okre-ślonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym oraz po-prawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe za-dania teoretyczne i praktyczne
d. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejęt-ności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie prze-kraczającym wymagań, zawartych w minimum programowym oraz rozwiązu-je typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności
e. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu mini-mum programowego, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej
nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne typowe, o niewiel-kim stopniu trudności
f. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym, przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dal-sze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać za-dań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności
4. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki nale-ży brać pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiąza-nie się z zobowiązań wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.
§ 43
1. Zachowanie ucznia kl. IV - VI ocenia się następująco:
wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie
2. Oceniając zachowanie ucznia kl. IV – VI przyjęto następujące kryteria:
a. stosunek do obowiązków szkolnych
b. kultura osobista (język, stosunek do kolegów, nauczycieli i innych osób na te-renie szkoły i poza szkołą)
c. zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i klasy (aktywność udział w konkur-sach, uroczystościach szkolnych, apelach i akademiach)
d. wygląd własny i estetyka, przyborów szkolnych
e. przestrzeganie regulaminów i zarządzeń funkcjonujących na terenie szkoły (np. regulamin biblioteki szkolnej)
f. dbanie i troska o mienie szkoły i klasy (sprzęt szkolny, książki biblioteczne)
3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a. stopnie z przedmiotów nauczania, a oceny postępów w nauce nie powinny wpływać na ocenę z zachowania
b. promocję lub ukończenie szkoły
4. Klasyfikacja uczniów kl. I – III na koniec roku szkolnego jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych w danym, roku szkolnym
5. Uczeń klasy I - III otrzymuje na koniec roku i podsumowanie semestru jedną oce-nę opisową ze wszystkich zajęć, a drugą (także opisową) z zachowania
6. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów klas I – III określa regu-lamin oceniania i klasyfikowania uczniów klas I – III ujęty w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
7. Uczeń ma prawo do:
a. właściwego zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higie-ny pracy umysłowej
b. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpie-czeństwo ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psy-chicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
c. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wycho-wawczym
d. swobody wyrażania myśli i przekonań
e. wolności sumienia i wyznania zgodnie z oświadczeniami rodziców
f. indywidualnego toku nauki i kształcenia
g. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
h. znajomość programów nauczania realizowanych na lekcjach, planu pracy szkoły, planu pracy wychowawcy klasowego
i. jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
j. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego
k. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych pod opieką nauczyciela
l. wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządu szkolnego
m. zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły
n. godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w konkursach, za-wodach sportowych itp.
8. Uczeń ma obowiązek:
a. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły
b. usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości programo-wych
c. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
d. odpowiedzialność za własne zdrowie, życie, higienę oraz rozwój psychofi-zyczny
e. przeciwdziałania wszelkim objawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za udo-wodnione zniszczenia
f. szanowania symboli narodowych, szkolnych i kultywowania tradycji szkoły
g. podporządkowania się postanowieniom zawartym w regulaminie samorządu uczniowskiego, statucie szkoły.
§ 44
1. Uczeń może być nagradzany i wyróżniany.
2. Wyróżnienia i nagrody uczeń otrzymuje za:
a. rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzonych wynikami
b. wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej
c. szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy
3. Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:
a. pochwały wychowawcy na forum klasy
b. pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec uczniów
c. listu pochwalnego dla rodziców
d. nagrody rzeczowe, dyplomu uznania lub pucharu
e. świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem
4. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek:
a. samorządu szkolnego
b. wychowawcy klasy
c. dyrektora szkoły
d. nauczyciela przedmiotu
e. rady pedagogicznej
§ 45
1. Uczeń może być ukarany.
2. Karę uczeń otrzymuje za:
a. nieprzestrzeganie zarządzeń, osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do ich wydawania
b. nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego
3. Kara może być udzielana w formie:
a. upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę na forum klasy
b. upomnienie przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy
c. nagany udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym, wobec uczniów szkoły
d. obniżenia oceny ze sprawowania
e. odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę, zakaz re-prezentowania szkoły na zewnątrz
f. przeniesienia do innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły przyjmują-cej
4. Kary mogą być udzielane na wniosek:
a. wychowawcy klasy
b. samorządu szkolnego
c. nauczycieli poszczególnych przedmiotów
d. dyrektora szkoły
e. rady pedagogicznej
5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły pod-stawowej
6. Kara indywidualna może być zawieszona przez udzielającego na pisemną prośbę zainteresowanego, złożoną do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły oraz po uzyskaniu poręczenia ze strony: nauczyciela, samorządu uczniowskiego i innych organizacji szkolnych w ciągu 3 dni od daty jej wymierzenia. Kary nałożone przez radę pedagogiczną mogą być anulowane przez nią po uzgodnieniu z samorządem uczniowskim i dyrektorem szkoły
7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły lub organu nadzorującego w sprawie nałożonej kary
8. Dyrektor szkoły lub organ nadzorujący szkołę przeprowadzi postępowanie wyja-śniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania
9. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o przyznanej mu nagrodzie lub wymierzonej karze

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 46
Szkoła używa podłużnej pieczątki urzędowej – Szkoła Podstawowa im Rodziny Ja-błońskich w Pniewie – zgodnie z odrębnymi przepisami. Szkoła używa okrągłej pie-częci w otoku Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie oraz posiada własny sztandar i logo szkoły.
§ 47
Szkoła prowadzi, przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami (Zarzą-dzenie MEN Nr 27 z dn. 15.11.1991 r. - Dz. Urz. Nr 7/91 r. poz. 33)
Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
§ 48
Dopuszcza się możliwość zmiany statutu lub jego części po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną i po stwierdzeniu zgodności z prawem przez Kuratorium Oświaty
w uzasadnionych przypadkach.
Data powstania: czwartek, 3 lip 2003 14:50
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2003 14:55
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3586 razy